Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály

Az osztály feladata, hogy naprakész legyen a korszerű kvalitatív, kvantitatív és kevert módszertani irányzatokban a társadalomtudományok területén, továbbá előmozdítsa e módszerek kritikai és reflexív alkalmazását az interdiszciplináris társadalomkutatásban. 

Az osztály tevékenységének középpontjában a magyar szociológia és a kapcsolódó diszciplínák tanulmányozása és kritkai feldolgozása áll. Egyfelől gyűjti, archiválja és digitalizálja a szociológiai forrásokat, nyers adatokat és más kutatási anyagokat, másfelől kutatja a magyar szociológia történetét.

Az osztály két kutatási irányzatot kezdeményezett tagjai és az intézet további kutatói bevonásával. A Kvalitatív Módszerek irány a kvalitatív szociológiai módszerek aktuális kérdéseire specializálódott, vezetője Acsády Judit. A másik az Emlékezet, érték- és kultúrakutatás területére koncentrál, vezetője Zombory Máté.

Az osztály kutatói különböző hazai és nemzetközi kutatási programokban vesznek részt a legkülönfélébb témákban (pl. társadalomelmélet, társadalomtörténet, civil társadalom, életmód, gender és kultúrakutatás, társadalmi reprezentációk, stb.) a legkülönfélébb elméleti és módszertani keretek között (pl. többváltozós modellezés, interjús módszerek, diskurzuselemzés, stb.).

Az osztály kutatói széleskörű publikációs tevékenységet folytatnak magyar és idegen nyelven.

Osztályvezető: Szikra Dorottya

Az osztály tagjai:

Árendás Zsuzsanna Messing Vera
Erőss Gábor Paksi Veronika
Gárdos Judit Ságvári Bence
Fejős Anna  Szeitl Blanka
Katona Noémi Tardos Katalin
Kovács Éva Judit Zombory Máté