A munka minőségén és az innováción alapuló foglalkoztatás növekedés

Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes (QuInnE) 

Call: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe (H2020-EURO-Society-2014) Topic: The European Growth Agenda (EURO-2-2014)

QuInnE projekt annak a kérdésnek az elméleti és empirikus tesztelésére vállalkozik, hogy a munka minősége miként képes az innováció és a foglalkoztatás növelésére az Európai Unióban. AZ OECD 1990-es évekre vonatkozó statisztikáinak felhasználásával készült kutatások korrelációt jeleztek a munka minősége, az egyes nemzetgazdaságok innovációs teljesítménye, valamint a foglalkoztatási ráták viszonyában. Ezek az összefüggések a 2008-09-es pénzügyi krízist és gazdasági visszaesést megelőző időszakra vonatkoznak, ráadásul az adatok az OECD jelenlegi országai közült csak 28-ra vonatkoztak. Bár a munka minősége, az innováció és a foglalkoztatás közötti korrelációt sikerült kimutatni, az elemzések azonban adósak maradtak az említett változók közötti lehetséges oksági viszonyok feltárásával.

QuInnE projekt a munka minősége, az innováció és a foglalkoztatás kapcsolataiban érvényesülő oksági relációk azonosítására vállalkozik. A munka minőségét a munkavégzés és a foglalkoztatás számos jellemzőjével, az innováció tartalmát az un. tanuló és arra képtelen munkaszervezeti modellek jelenlétével mérjük. A foglalkoztatással összefüggésben a kutatási projekt fontosnak tartja megkülönböztetni a foglalkoztatás színvonalát és annak integráltságát, vagy újabb keletű kifejezéssel élve inkluzivitását, azaz befogadó jellegét. Előbbit a munkapiaci részvétel és a munkanélküliség mértéke jellemzi, míg utóbbit pl. a fiatalok, az idősek, a nők vagy a migránsok foglalkoztatásának színvonalán keresztül lehet mérni. Az innováció és a foglalkoztatás mértékének növelésével összefüggésben, a QuInnE projekt annak kutatására is vállalkozik, hogy a munka minősége hogyan és milyen mértékben befolyásolja a gazdasági növekedést, a társadalmi egyenlőséget/egyenlőtlenséget, a társadalmi integrációt, a tartós foglalkoztatottságot. Várakozásaink szerint ezek az eredmények jelentős mértékben gazdagíthatják az EU versenyképességének növelésével kapcsolatos vitát.

A QuInnE projekt lehetőséget nyújt az említett témákkal foglalkozó statisztikai adatok aktualizálására az EU-28 tagországára vonatkozóan. A kutatási konzorcium tagjai ismételten ellenőrizni kívánják – az EU országokra vonatkozóan – a korábban említett korrelációkat. A korrelációk jelzésén túlmenően, a kutatás elsődleges célja annak vizsgálata, hogy milyen általános hatásokat gyakorol a munka minősége az innovációra és a foglalkoztatásra. Központi kutatási kérdés: miért és hogyan befolyásolja a munka minősége az egyes országok innovációs teljesítményét és a munkapiaci integrációjának mértékét. A kérdés megválaszolásához az alkalmazandó kutatási módszerek kombinálása szükséges. Először, kvantitatív kutatási eszközök segítségével az oksági modellek felállításának lehetőségeit vizsgáljuk. Másodsorban e kvantitatív eszközökkel végzendő kutatás kiegészül a gazdaság különböző szektoraiban készített vállalati esettanulmányokkal. Az esettanulmányok lehetővé teszik az oksági kapcsolatok jelzését, valamint a munka minősége, az innováció és a vállalati szintű foglalkoztatás (vagy annak hiánya) közötti általános kapcsolatok mechanizmusainak a bemutatását.

  • A projekt innovatív karakterének jellemzői:

(1) a kombinált (kvantitatív és kvalitatív) kutatási módszerek használata a munka minősége, az innováció és a foglalkoztatás viszonyában érvényesülő kölcsönös kapcsolatok vizsgálatában,

(2) miközben a munka minőségével, az innovációval és a foglalkoztatással nagyszámú elemzés foglalkozik, a QuInnE kutatási konzorcium úttörőként vállalkozik a három terület analitikus integrálására és a relációjukban érvényeső kapcsolatok feltárására,

(3) továbbá a feltárt korrelációk bemutatása kiegészül azoknak az oksági összefüggéseknek és mechanizmusoknak azonosításával, amelyek választ adhatnak arra, hogy miért és hogyan képes a munka minősége az innováció és a foglalkoztatás növelésére.

  • A megközelítés és az általa generált új tudások a projekt következő három produktumát eredményezik:

(1) a tudományos eredmények nemcsak könyvben és akadémiai folyóiratokban jelennek meg, hanem más kutatók számára is használható módszertani eszközök létrehozásában is;

(2) a döntéshozók és a gyakorlati szakemberek számára olyan diagnosztikai eszközök kifejlesztése, amelyek birtokában könnyebben belátható munkahelyi, ágazati és országos szinten a munka minősége, az innováció és a foglalkoztatás viszonyában érvényesülő kölcsönös kapcsolatok (interakciók);

(3) javaslatok kidolgozása a döntéshozók számára arra vonatkozóan, hogy mely területeken és milyen intervenciókkal lehetséges a munka minőségének, az innovációnak és a foglalkoztatás színvonalának javítása az Európai Unióban.

  • A nemzetközi kutatási konzorcium tagjai:

(1) Koordinátor: Lunds Universitet,  Department of Sociology and Department of Business Adminstration (Sweden), Kutatásvezető: dr. Christopher Mathieu. Malmö University – Centre for Work and Evaluation Studies (Sweden), Kutatásvezető: Dr. Roland Ahlstrand.

(2) The University of Warwick – Institute of Employment Research, (UK), Kutatásvezető: Prof. Christopher Warhurst.

(3) Universitaet Duisburgh-Essen – Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), (Germany), Kutatásvezető: Dr. Karen Jaehriling.

(4) Centre Pour La Recherche Economique Et Ses Applications (CEPREMAP), Programme Travail et Emploi, (France), Kutatásvezető: Professor Jérome Gautie.

(5) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet), (Hungary),  Kutatásvezető: Makó Csaba, részt vevő kutató: Illéssy Miklós

(6) Universiteit Amsterdam – Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, (Netherlands), Kutatásvezető: Prof. Maarten Keune, Erasmus Universiteit Rotterdam – Department of Organisation and Personnel Management, (Netherlands), Kutatásvezető: Dr. Bas Koene.

(7) Universidad de Salamanca – Department of Applied Economics (Spain), Kutatásvezető: Dr. José-Ignacio Antón Pérez.

  • Eddig megjelent tanulmányok:

- Csaba Makó - Miklós Illéssy (2016) The Evolution of EU Innovation Policy Relavant to Job Quality and Employment, Work Package 4: Policy Analysis, Deliverable 4.2., The QuInnE Project, EU Commission's Horizon 2020 Programme, EURO-2-2014 Programme, Ref.No.: 649497, QuInne Working Paper No. 2. p. 39.

 - Warhurst, Ch. - Gallie, D. - Erhel, Ch. - Green, A. - Guergoat-Lariviere, M. - Illéssy, M. . - Makó, Cs. -Munez de Bustillo, R. - Wright, S. (2016) Integrative Framework Analysis, (IFA), WP3:, Deliverable, 3.1., The QuInne Project, EU Commission' Horizon 2020 Programme, EURO-2-2014 Programme, Ref.No.: 649497, p. 39,

- Csaba Makó - Miklós Iléssy (2015) Innovation Policy Review (National and European Experiences), Work Package 4: Policy Analysis, Deliveragle 4.1. , The QuInnE Project, EU Comssion's Horizon 2020 Programme, EURO-2.2014,  Programme, Ref. No.: 649497, QuInnE Working Paper No. 1. p. 35.