Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon

A kutatás az agrárium szerepét és helyét vizsgálja a magyar vidéki tér eltérő átalakulási folyamatában. A mezőgazdaság szinte teljes egészében visszaszorult a szuburbán vidéki területeken és a városi fogyasztás által kedvelt vidéki terekben, míg máshol a mezőgazdaságnak ma is meghatározó szerepe van a vidéki családok megélhetésében és a vidék gazdaságában. A kutatás során a mezőgazdaság és a vidék fejlődésének kölcsönhatását tíz, a magyar vidéki területeket jól reprezentáló kistérségben vizsgáljuk. A mezőgazdaság szerepe a vidék fejlődésében kérdését 3 fő téma köré csoportosítva elemezzük: 1. Birtokszerkezet A birtokszerkezet vizsgálata során arra keressük a választ, hogy a vizsgált területekre, lokalitásokra milyen birtokszerkezet jellemző, milyen mintázatai vannak a földhasználatnak és tulajdonlásnak, és mennyire esik egybe a kettő. Mely társadalmi csoportok illetve mely vidéki területek tekinthetők az elmúlt 15 év alapján a magyar földkárpótlás nyertesének? A földtulajdonlás milyen mértékben hat a társadalmi kapcsolatokra, az osztályhelyzet alakulására? 2. Gazdálkodással kapcsolatos attitűdök Kutatásunk második kérdésköre a gazdálkodással kapcsolatos attitűdöket, a főfoglalkozású gazdálkodók rétegződését és a helyi hatalmi struktúrákba való beágyazottságát vizsgálja. Arra keressük a választ, hogy egy falu közösségén belül egyesek miért gazdálkodnak ma is, míg mások felhagynak a mezőgazdasággal az elmaradott és a fejlett térségekben egyaránt? Melyek voltak a parasztság és paraszt munkásság tipikus fejlődési útjai a vizsgált térségekben? Milyen jellegzetes társadalmi kulturális háttérrel rendelkeznek a jelenkori nagygazdaságok irányítói? 3. Agrárpolitikák A kutatás során fontosnak tartjuk elemezni a politikai döntések hatását, az uniós fejlesztéspolitikai támogatások végrehajtásának eredményeit. Arra keressük a választ, hogy az uniós pályázatok 2004-2012 közötti dokumentumai alapján kirajzolódnak-e a támogatási rendszer által preferált vidéki tértípusok és gazdálkodói csoportok? A kutatás célja tehát feltárni a mezőgazdaság és a mezőgazdaságból élők szerepét és hatását a vidéki tér átalakulásában, a termelő vidékből a szolgáltató vidék felé történő elmozdulás időszakában. A kutatási együttműködés során a kutatócsoportok többféle szociológiai módszert kívánnak használni (dokumentumelemzés, kvalitatív kutatási módszerek, esettanulmány, kérdőíves felmérés) Kutatócsoportunk a konzorciumban a kérdőíves felmérés lebonyolításáéért, megtervezéséért felel. Feladatunk a mintavétel kidolgozása, (1000 fős reprezentatív minta a kutatási térségekre vonatkozóan) a kérdőív kidolgozása és az adatfelvétel koordinálása. Emellett a főpályázó irányításával kutatócsoportunk feladata 3 terepen az esettanulmányok elkészítése. Kutatási terepeink: Mezőtúri kistérség, Zalaszentgróti kistérség, Kiskőrösi kistérség.

OTKA Konzorciumi társpályázat

Kutatásvezető: Kovách Imre (MTA TK SZI)

Részt vevő kutatók: Megyesi Boldizsár, Kristóf Luca, Csurgó Bernadett