Huszár Á., Balogh K., Győri Á. (2023). A társadalom felső és alsó csoportjaiba irányuló iskolai mobilitási folyamatok Magyarországon

Huszár Ákos – Balogh Karolina – Győri Ágnes (2023): A társadalom felső és alsó csoportjaiba irányuló iskolai mobilitási folyamatok Magyarországon. In: Szabó-Morvai Á. – Pető R. (szerk.) Munkaerőpiaci tükör 2022: társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, pp. 211-215. 

Absztrakt

Korábbi vizsgálatok a magyarországi társadalmi mobilitás rendszerváltás utáni csökkenő tendenciájára hívták fel a figyelmet. Tanulmányunk az iskolai mobilitást vizsgálva arra a kérdésre keresi a választ, hogy ez a csökkenés mennyiben köszönhető a társadalmi struktúra felső és alsó szegmenseiben zajló folyamatoknak. Vajon a mobilitás visszaesése annak a következménye, hogy a kedvezőbb helyzetben lévő szülők sikeresen átörökítették kiváltságos társadalmi helyzetüket, vagy inkább annak, hogy az alulról indulók kevésbé tudták leküzdeni induláskor a hátrányaikat? Kutatásunkhoz a European Social Survey (ESS) nemzetközi kérdőíves vizsgálat adatait használtuk fel, leíró és regressziós becslési eredményeink a 2002–2018 közötti időszakra vonatkoznak. Eredményeink szerint a társadalmi mobilitás csökkenése a társadalom felső és alsó szegmensében egyaránt kimutatható az általunk vizsgált időszakban, azonban a két póluson zajló folyamatok nem ugyanazt a dinamikát követték. A 2000-es években csökkent a kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb társadalmi háttérrel rendelkezők esélykülönbsége a diploma megszerzésére, de a 2010-es évek második felétől erőteljes növekedés történt. A társadalom alsó szegmensében zajló mobilitási folyamatoknak ennél markánsabb volt az iránya és intenzitása a vizsgált időszak egészében.