Csurgó Bernadett – Horzsa Gergely – Megyesi Boldizsár: A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei. Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei

Csurgó Bernadett – Horzsa Gergely – Megyesi Boldizsár: A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei. Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei. Szociológiai Szemle  32(1): 15–40. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2022.1.2 

Absztrakt:

A helyi sajátosságok, értékek megjelenítése a vidékimázs és a helyi identitás megerősítése és fejlesztése egyre fontosabb kérdés a vidéki térségekben élők számára, mivel azok megjelennek a települések és helyi közösségek fejlesztési startégiáiban, de befolyásolják az adott térség idegenforgalomban, migrációs folyamatokban betöltött szerepét is. Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerephez jut Magyarországon is vidékiség értelmezések vizsgálata, így ezzel párhuzamosan a vidékszociológiai kutatások egyre jelentősebb témájává is válik a kérdés. A tanulmány célja, hogy egy szisztematikus irodalmi áttekintés alapján feltárja, milyen módszerekkel vizsgálta az elmúlt két évtizedben a nemzetközi tudomány a tágan értelmezett vidékimázst és vidéki identitást. A dolgozat első felében a vidékimázs, vidékidill, vidékreprezentáció és vidéki identitás kifejezések megjelenését és elterjedését mutatjuk be a tudományos diskurzusban, majd pedig átfogó irodalmi áttekintés segítségével vizsgáljuk a fenti témákhoz kapcsolódó különböző módszertanok (kérdőíves, interjús, NLP, részvételi) elterjedtségét, és összevetjük a különböző módszertani megközelítések lehetséges korlátait és előnyeit.