Hozzájáruló nyilatkozat hírlevélhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

Hozzájárulok, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközpont (főigazgató: Boda Zsolt, székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., www.tk.hu) (továbbiakban: TK), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Az adatkezelés célja: jelen hozzájárulásom alapján a TK számomra hírlevelet küldhet az Éghajlatváltozás és egészség projekt  kutatási eredményeiről. A TK személyes adataimat a hírlevél küldése céljából csak jelen nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti, azokat harmadik félnek nem adja át.

A hozzájárulás visszavonása: A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatom. Ebben az esetben a TK személyes adataimat haladéktalanul törölni köteles, és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatomat a hírlevél alján a „LEIRATKOZÁS” gombra kattintva tehetem meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél küldési szolgáltatás időtartamának végéig, illetve az feliratkozó által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelésre jogosultak: a TK hírlevéllel foglalkozó munkatársai, illetve informatikusai. A TK adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Az adatkezelés módja: A TK adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak, Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzata honlapjáról elérhető (https://tk.hu/adatvedelem).

A TK köteles kérésemre:

  • tájékoztatást adni az általa kezelt adataimról, valamint azok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;
  • kérésemre köteles azokat helyesbíteni, korlátozni, valamint számomra az adathordozást lehetővé tenni.

Jogérvényesítés:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan felmerülő kérdéssel és panasszal a Társadalomtudományi Kutatóközpont adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni a kerekes.zsuzsa@tk.hu e-mail-címen.

Ha a feliratkozó úgy ítéli meg, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközpont a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu); vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.