Hajdu Gábor - Sik Endre (2023). A háztartáson belüli jövedelemeloszlás hatása a szubjektív jóllétre. Egy szakadásos regressziós elemzés eredményei.

Hajdu Gábor - Sik Endre (2023). A háztartáson belüli jövedelemeloszlás hatása a szubjektív jóllétre. Egy szakadásos regressziós elemzés eredményei. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.2.28

Absztrakt

A háztartáson belüli (partnerek közötti) jövedelemeloszlás és a szubjektív jóllét közti kapcsolatot vizsgáló korábbi kutatások együttjárásokat vizsgáltak nem pedig oksági hatásokat. Ebben a tanulmányban kutatási kérdésünk a következő: hogyan hat a partnerek élettel való elégedettségére, ha a háztartáson belül a nő jövedelme meghaladja a férfi jövedelmét, azaz: ha sérül a férfi elsődleges kenyérkereső szerepét előíró tár-sadalmi norma? A férfi jövedelmi hátrányának (a nő jövedelmi előnyének) oksági hatását szakadásos regresz-szióval becsültük. Az elemzéshez az EU-SILC adatfelvétel 2015-ös hullámát használtuk, amelyhez a KSH hoz-zákapcsolta a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételének (HKÉF) szubjektív jóllét modulját. Mintánkat azok a háztartások alkották, amelyekben olyan különböző nemű partnerek élnek, akiknél a nőnek és a férfinak is volt munkaviszonyból származó jövedelme. Eredményeink szerint mind a férfiak, mind a nők jelentősen (átlagosan 0,6 ponttal) elégedetlenebbek, ha a háztartásban a nő jövedelme meghaladja a férfiét, ami nagyjából 0,4 szórásegységnyi hatást jelent.