Győri Ágnes – Perpék Éva (2024): Mobilitási szándék és munkahelyváltási tervek a szociális szakemberek körében.

Győri Ágnes – Perpék Éva (2024): Mobilitási szándék és munkahelyváltási tervek a szociális szakemberek körében. Esély, 34(3): 3-26. DOI 10.48007/esely.2023.3.1 

Absztrakt

Annak ellenére, hogy széles körben kutatott az erős érzelmi-mentális megterheléssel járó segítő szakmákban dolgozók – elsősorban az orvosok, ápolók – munkaerő-áramlása, kevés kutatás elemzi a szociális területen dolgozók mobilitási folyamatait, pedig kiemelt jelentőségű (lenne) a humán munkaterületen belül ez utóbbi professzió vizsgálata is. Magyarországon kifejezetten hiányoznak az ilyen jellegű vizsgálatok. Jelen kutatásunk célja és újdonsága az, hogy a magyarországi szociális szakemberek mobilitási szándékát és munkahelyváltással kapcsolatos elképzeléseit vizsgálja. Kutatásunk módszertani újszerűségét a kvantitatív és az online kvalitatív módszerek integrálására épülő kevert módszertan adja. A szociális alap- és szakszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó szakemberek körében készített országos reprezentatív kérdőíves felmérés adatai alapján megvizsgáljuk a mobilitási szándék és a munkahelyváltási elképzelések mögötti szociodemográfiai és munkával, munkahellyel kapcsolatos ismérveket. A szociális szakemberek által rögzített kommentek elemzése pedig kiegészíti, árnyalja és emberközelibbé teszi a kérdőíves adatelemzés következtetéseit.