Egy online közösségi hálózat életciklusa: big data elemzés

Kutatásvezető: Ságvári Bence

OTKA K 112713, 2015-2017

A kutatás az iWiW online közösségi hálózat adatainak felhasználásával vizsgálja a hálózat életciklusát, a diffúziós folyamat jellegzetességeit, illetve ennek térbeli, földrajzi aspektusait. A kutatási projekt során három fő kutatási kérdésre fókuszálunk, amelyek mindegyike különböző diszciplináris meghatározottságú. 

1. Egy online közösségi hálózat társadalmi evolúciója
Melyek voltak a hálózat terjedésének jellegzetességei a különböző növekedési szakaszokban, illetve az egyes társadalmi (demográfiai), illetve földrajzi (települések) változók dimenziójában? Hogyan volt (és részben ma is van) Magyarország „bedrótozva”, azaz melyek az információk és innovációk terjedésének alapvető modelljei a magyar (online) társadalomban és ez hogyan értelmezhető a társadalmi integráció szempontjából? Mi az oka és mechanizmusa a hálózat zsugorodásának, sorvadásának?

2. A diffúzió térbeli dinamikája
Itt elsősorban arra keressük a választ, hogy különbözik-e az online társadalmi kapcsolathálók szerkezete a magyar településeken, illetve közöttük? Vannak-e jól elkülöníthető és interpretálható típusok? (pl. sűrű, ritka, szigetszerű, zárt és nyitott, stb.) Az esetleges különbségeknek milyen kulturális, infrastrukturális, illetve egyéb okai lehetnek? Melyek voltak a zsugorodás térbeli jellegzetességei?

3. A terjedés hálózati modelljei
Végezetül kutatásunk utolsó fázisában a hálózat növekedését, stagnálását, majd visszahúzódását leírni hivatott hálózati modelleket teszteljük (SIR és SIS modellek, stb. ) az iWiW adatokon. Célunk a diffúziós és összehúzódási folyamatokkal kapcsolatos hipotézisek tesztelése.

A kutatási projekt célja, hogy betekintést nyerjünk abba, miként hatottak a közösségi média falhasználási formái, az offline (pl. lokációs) jellemzők, és a helyi hálózatok a vitathatatlanul legszélesebb körben elterjedt online innováció, az iWiW szolgáltatás diffúziójára hazánkban. Arra keressük a választ, hogy melyek voltak az iWiW terjedésének diffúziós modelljei, és ezekből kiindulva milyen új eredményekkel járulhatunk hozzá a magyar társadalom szerkezeti folyamatainek minél alaposabb megértéséhez. 

Ezen kívül bepillantást kívánunk nyerni az online hálózatban mért társadalmi távolság és az offline földrajzi távolság közötti összefüggésekbe.
Többek között arra keressük a választ, hogy klönböznek-e a magyar települések a városon belüli online közösségi hálózat topológiáját tekintve? Továbbá mként befolyásolja a települések közötti távolság és a településeken belül lévő online hálózat a települések között mért kapcsolatok számát?

Meg szeretnénk jobban érteni, hogy miként befolyásolták a kutatás korábbi kérdései által tárgyalt offline és online tényezők az iWiW, mint a múlt évtized legelterjedtebb hazai online innovációjának diffúzióját. Továbbá hogyan befolyásolta az OSN felhasználási szokások, a települések offline földrajzi jellemzői, és a helyi hálózatok topológiája az iWiW hálózat dinamikáját?

A kutatás során olyan publikációk elkészítését vállaljuk, amelyek innovatív elemeket tartalmaznak és így a hazai és nemzetközi irodalomban is új típusú megközelítést jelentenek:
Emellett a hagyományos társadalom-földrajzi megközelítésből mutatjuk be az iWiW szolgáltatás elterjedését Magyarországon a kezdetektől egészen napjainkig;
Egy Big Data-jellegű, órási társadalmi kapcsolathálót lesz módunk elemezni, mely valószínűleg a hazai online társadalom legreprezentatívabb megragadását teszi lehetővé;
A teljes online közösségi hálót nagyon részletes területi szinten fogjuk elemezni, mely legjobb tudomásunk szerint egyelőre páratlan az online kutatások területén;
Először teszünk kísérletet a társadalmi és földrajzi távolságok online közösségi hálózati adatokkal történő összevetésére.
Végezetül meghatározzuk azokat az offline, online és felhasználói szintű tényezőket, melyek az elmúlt évtized legelterjedtebb online innovációjának diffúzója mögött álltak.

A kutatási projekt célja az online közösségi hálózatokkal, illetve a társadalmakkal (ezen belül a magyar társadalom) működésével kapcsolatos tudás bővítése innovatív empirikus megközelítés és módszertan alkalmazásával. A projekt során behatóan vizsgáljuk az online közösségek kialakulását, a hálózatokon belül végbemenő folyamatokat, különös tekintettel az innvációk terjedésének folyamatára. A projekt újdonságtartalma elsősorban a magyarországi iWiW online közösségi oldal teljes adatbázisának felhasználásán, a hálózatelemzés módszerének a klasszikus szociológiai jelenségekre való alkalmazásában rejlik.