Az oktatáson belüli etnikai különbségek és a városi ifjúság széttartó életpályái a kibővített Európában (EDUMIGROM)

Projektvezető

Zentai Viola (CEU)

Koordinátorok

Zentai Viola - konzorcium vezető
Szalai Júlia - kutatásvezető

Messing Vera - kutatási koordinátor
Jakobs Lilla - Projekt manager

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Neményi Mária

Konzorciumi tagok

 • CEU- Zentai Viola-Szalai Júlia
 • MTA SZKI - Neményi Mária
 • Masaryk University, Csehország - Radim Marada
 • University of Copenhagen, Dánia - Bolette Moldenhawer
 • Victor Segalen University, Bordeaux 2, Franciaország - Claire Schiff
 • Peace Research Institute Frankfurt, Németország - Sabine Mannitz
 • Babes-Bolyai University, Románia - Magyari-Vincze Enikő
 • Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences, Szlovákia - Zuzana Kusa
 • Stockholm University, Svédország - Barbara Hobson
 • University of Leeds, Egyesült Királyság - Fiona Williams

Résztvevők (MTA SZKI)

Neményi Mária

Szalai Júlia
Dupcsik Csaba
Messing Vera

A kutatás

Az EDUMIGROM című kutatás célja feltárni, hogy az oktatási rendszerekben és az oktatás folyamatában ható etnikai különbségek miként járulnak hozzá ahhoz, hogy az iskolázás befejeztével markánsan divergáló életpályák várnak az etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalokra, illetve a többségi társadalomhoz tartozó kortársaikra. A projekt az Európai Unió kilenc - régi és új - tagországának részvételével azt vizsgálja, hogy a különböző jóléti rendszerekbe ágyazott, és eltérő alapelveken nyugvó oktatáspolitikák és oktatási gyakorlatok milyen mértékű védelmet biztosítanak az etnikai kisebbségek marginalizációja ellen, illetve mennyiben válnak maguk is az egyenlőtlenségek növelésének és kirekesztés mechanizmusainak kiindulópontjaivá, fenntartóivá. Az projekt koncepcionális keretet és empirikus adatokat szolgáltat arra, hogy:

 • összehasonlíthatóak legyenek a különböző történeti eredetű kisebbségek fiatal generációinak - így a posztkoloniális bevándorlók leszármazottainak, a gazdasági migrációval Európába települtek későbbi generációinak, valamint Közép-Európa Roma közösségeinek – helyzetében mutatkozó hasonlóságok és különbségek,
 • feltárhatóak legyenek a továbbtanulás, a munkaerőpiacra való bekerülés, és az életpályák alakulásának hátterében ható makro-társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és mikro-közösségi folyamatok közös és eltérő vonásai,
 • tipizálhatóak legyenek azok a társadalompolitikai válaszok, amelyeket az eltérő fejlettségű, eltérő berendezkedésű és történeti hátterű európai nemzetállamok ma az etnikai kisebbségi marginalizáció általánosan tapasztalható helyzetére adnak.

A projekt kvantitatív és kvalitatív adatok, valamint elemző háttértanulmányok gazdag tárháza az érintett problémák országokon belüli, regionális szintű és régiókon átívelő összehasonlító vizsgálatára. Elkészült háttértanulmányok:

 • Magyarország oktatási rendszereinek főbb sajátosságai,
 • a kisebbségek helyzete az oktatás rendszerében, illetve a társadalmi integrációjukkal kapcsolatos főbb oktatáspolitikai törekvések,
 • az ország többségi-kisebbségi viszonyai, kisebbségpolitikája, etnikai kisebbségeinek kulturális és politikai reprezentációja, valamint a kisebbségekkel kapcsolatos politikai diskurzusok főbb jellegzetességei.

Ezt követően két településen egyrészt kérdőíves kutatás folyt az általános iskolák nyolcadik osztályos - többségi és roma - tanulói körében, másrészt kvalitatív kutatás keretében egyéni és fókuszcsoportos interjúk készültek a tanulókkal és szüleikkel, tanárokkal, illetve intézmények képviselőivel. Az elkészült közösségtanulmány szerkezetével és szempontrendszerével ugyancsak alkalmas a nemzetközi összehasonlításra.

Honlap

www.edumigrom.eu

 

Letölthető anyagok

 

EDUMIGROM Report 2010 (pdf 1,06 mb)